Specjalizacje

Prawo cywilne:

W zakresie prawa cywilnego pomoc prawna Świadczona przez Kancelarię Lublin obejmuje m. in.:

 • negocjowanie i sporządzanie projektów umów
 • przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy ubezpieczeniowe
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego
 • sprawy z zakresu egzekucji

Prawo rodzinne:

W zakresie prawa rodzinnego zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • sprawy alimentacyjne
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa
 • kontakty z dzieckiem
 • władza rodzicielska
 • podział majątku dorobkowego małżonków

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.:

 • reprezentowanie przed sądami pracowników oraz pracodawców
 • roszczenia pracownicze (m. in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o wynagrodzenie)
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • umowy o zakazie konkurencji
 • projekty umów o pracę, zlecenie i dzieło
 • kontrakty menedżerskie

Prawo karne

(zakres usług świadczonych w tej dziedzinie obejmuje prawo wykroczeń, prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze)

Kancelaria Lublin zapewnia świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego wykonawczego poprzez:

 • obronę w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I oraz II instancji, kasacyjnym,
 • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, powodów cywilnych na każdym etapie postępowania karnego,
 • przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, środków zaskarżenia, wniosków oraz innych pism procesowych.
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niesłusznego skazania lub aresztowania

Prawo gospodarcze

(prawo spółek)

Kierując swoją ofertę do przedsiębiorstw, Kancelaria Lublin - Adwokaci Pinkiewicz s.c. świadczą pomoc prawną w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, w tym m.in.:

 • zakładanie i obsługa spółek oraz innych podmiotów gospodarczych - przygotowywanie aktów założycielskich spółek (umowa spółki), w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych, przygotowywanie projektów uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, zaskarżanie uchwał;
 • zmiany w organach spółek - przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej, składanie wniosków do sądu o rejestrację zmian;
 • bieżąca obsługa procesów korporacyjnyc;
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed KRS oraz innymi urzędami państwowymi i samorządowymi, w zakresie związanym z działalnością gospodarczą;
 • doradztwo w procesach przekształceniowych;
 • doradztwo i obsługa procesów nabywania, zbywania i dzierżawienia przedsiębiorstw i spółek;

Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Lublin - Adwokatów Pinkiewicz s.c. obejmuje m. in.:

 • reprezentację przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji
 • spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej
 • reprezentację interesów klientów w postępowaniach przed ARiMR
 • reprezentuje  podmioty w postępowaniach administracyjnych o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,

Prawo rolne

Kancelaria Lublin zajmuje się  w zakresie prawa rolnego w szczególności:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego,
 • doradztwo i reprezentowanie Klientów w sporach z ARiMR, ANR i ARR, także na etapie postępowania sądowego lub sądowoadministracyjnego,
 • pomoc prawną  dla  grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw,
 • przygotowywanie umów, w tym umów handlowych, uwzględniających specyfikę rolnictwa.
 • pomoc w zakresie szkód łowieckich,
 • reprezentacja organizacji rolniczych,
 • dochodzenie przed sadem należności pieniężnych i zobowiązań o charakterze niepieniężnym wynikających z nienależytego wykonania umów: kontraktacji, dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania,

Prawo łowieckie

Kancelaria  Lublin prowadzi sprawy związane z problematyką łowiecką. Adwokat Hubert Pinkiewicz jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Kancelaria w szczególności zajmuje się;

 • reprezentacją Kół  łowieckich oraz myśliwych w sporach wynikających ze sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków określonych przez Statut PZŁ.
 • reprezentacją interesów myśliwych w sprawach karnych o przestępstwa i wykroczenia łowieckie
 • reprezentacją poszkodowanych w wyniku szkód łowieckich oraz dochodzeniem należnych z tego tytułu roszczeń  

Międzynarodowy transport drogowy:

Usługi Kancelarii Lublin w zakresie prawa transportowego obejmują m.in.:

 • bieżące doradztwo przedsiębiorstw działających w sektorach transportu drogowego;
 • reprezentowanie przedsiębiorstw związanych z sektorem transportowym przed urzędami państwowymi i samorządowymi;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy w związku z prowadzeniem działalności transportowej;
 • obsługa roszczeń związanych z usługami transportowymi;

Dlaczego my ?

adwokat lublinW naszej pracy skupiamy się na przedstawieniu różnorodnych wariantów działań, dopasowanych do potrzeb konkretnego Klienta, co pozwala Mu dokonać wyboru najlepszego spośród nich.

adwokat lublinJesteśmy świadomi faktu, że stanowi to często długotrwały proces, który wymaga znacznego zaangażowania czasu i nakładu pracy, lecz jednocześnie wierzymy, że jest to najlepszy sposób na umożliwienie Klientowi realizacji zamierzenia gospodarczego - poprzez maksymalizację długofalowych efektów, przy jednoczesnej optymalizacji wydatków.

adwokat lublinZdajemy sobie sprawę, że o powodzeniu przedsięwzięcia decyduje nie tylko wiedza – również spoza branży prawniczej, ale także posiadane doświadczenie oraz znajomość mechanizmów i specyfiki danego rynku.